Den originale Mindfulness metode giver genlyd resten af livet

At live mindfuldt – Helheden bevirker effekten

Mindfulness er i sin originale form bestående af en struktureret strategi, der naturligt bidrager til den afgørende fulde forståelse og fulde effekt. Helheden bevirker effekten. Både i præsentation og praksis er tilgangen i sin oprindelse en metodisk fremgangsmåde, led for led. Brydes ved udeladelse blot et af disse led, mistes værdien af både forståelse, effekt og den afgørende personlige erfaring og udvikling via Mindfulness strategien.

Original Mindfulness er betegnelsen for den fulde og oprindelige Mindfulness tilgang. For mange er det overraskende at Mindfulness er langt mere og andet end stærke redskaber til forebyggelse og opløsning af stress, angst og depressionstilstande. Mindfulness er en transpersonlig Psykologi (Den Østlige psykologi) der rækker endnu dybere i os end vor vestlige tilgang til vort sind. Den originale form for Mindfulness er en integreret vej til selvhealing, selvterapi og selvrealisation. Den originale og fulde Mindfulness strategi er den afgørende faktor for den succesfulde effekt. Det må konstateres af Mindfulness strategien ikke sjældent bliver videreformidlet i delvise koncepter og tilfældige strukturer.

Citat af en af Jeannes Mindfulness Mestre, Ven.Dhammamamda Bhikkhuni. En munk, der har undervist Jeanne i 30 dage i det helligste tempel i Nordthailand – Doi Satip.

“I think I have seen the Western Mindfulness mistake. You are very able to distinguish things, but you are unable to keep all things together as a whole and complete understanding. Only full practice gives intended wholesome effect…… If you continue in this way, you will never be able to repair this concept to its origin in your part of the world.”

Original Mindfulness er betegnelsen for den fulde og originale Mindfulness strategi. Tilgangen arbejder udfra ”Den Psyko-dynamiske Udviklingsmodel” hvor helheden er obligatorisk for den f.eks. fulde evne til stresshåndtering og derfra åbning og evne for nærmeste udviklings- og helhedszone.

Mindfulness er for alle uanset om du oplever stress eller ej. Enhver står til gavn for at lære at dyrke en fokuseret adgang og åbning for egne dybereliggende styrker og ressourcer.

Hjernens spilleregler og personlig udvikling

Kender vi ikke hjernens generelle spilleregler og sindets oftest ubevidste mekanismer ændres både indre og ydre omstændigheder udelukkende på kort sigt. Pointen ved Mindfulness praksis er oplevelsen af færdighed til at overvinde udfordringer, hvor du før ikke kunne. At opleve følelsen af styrke og vækst i dig selv. At opleve en styrkende fremgangs-proces. Den originale form for Mindfulness tilbyder dig at opnå følgende udvikling:

 • Du ved hvordan du undgår, at hjernen “går i alarm” hos dig selv og andre
 • Du får redskaber til at håndtere udfordrende og stressede situationer konstruktivt
 • Du får forståelse for din egen rolle i andres reaktioner
 • Du forstår andres rolle i dine reaktioner
 • Du oplever hvordan du bedre kan rumme følelser i dig selv og i andre
 • Du forstår hvordan din adfærd og samspil med omverdenen er styret af tilstande i hjerne, sind og nervesystem
 • Du opnår forståelse af både den sansende, tænkende, følende og re-aktive hjerne
 • Du opnår viden om hjernens reaktioner i sociale samspil og under forandring eller/og pres
 • Du opnår dybere kendskab til dig selv og egne handlemønstre – og hvordan du spiller bedst sammen med andre
 • Du får viden om hjernens spilleregler, herunder hvordan du bliver bedre til at bevæge og motivere både dig selv og andre
 • Du kommer til at forstå at instinkter og følelser spiller en afgørende rolle for den måde, vi tænker, føler handler og er sammen på (neuroaffektiv)
 • Du kommer til at forstå hvordan vi grundæggende ændrer vort sinds neuroaffektivitet (autopilot) til styrket bevidsthed
 • Du vil formå at ændre det indre miljø fra at være epicenter for et virvar af tanker, følelser, projektioner og historier til selv-indsigt, selvbevidsthed og generelt styrket bevidsthed

“The modern popular concept of Mindfulness has become far removed from its original meaning” mental development or mental culture (Pali: bhavana). If people think they know anything at all about Mindfulness they will often belive its means cross-legged, breathing deeply and having a good think about this or that. This it not Mindfulness in its original sense at all. Others may belive that MIndfulness is about making the mind blank; of finding a temporary escape from the trails and rigors of daily life; again a mistaken belive because in thrue Mindfulness or mental development the mind is constantly “awake” and aware of everything that is happening within itself and within the body. Througt Mindfulness, the mind can be trained to become “Still” and can experience profound peace, but that isn´t the same as “blank”. 

(Jeannes undervisningsmateriale og kilde: Bogen:”One step at the time” – Phra Peter Pannapadipo)

Original Mindfulness tager afsæt i den psyko-mentale ”zone” i hvad  ved videnskabeligt sprog hedder Neuroaffektiv forståelse og egen-regulering. Dette er forståelsen af menneskets grundlæggende bevidstheds konstruktion.

Dette lærer vi dig på vores kurser og/eller seminarer

På vores kurser/seminarer vil der være indførsel i de grundlæggende dybere psykologiske mekanismer med forståelsesrelevans for Mindfulness praksissen. Dvs. hjernens kapacitet, dens potentiale og muligheder for styrkelse ved at arbejde bevidst med sindet. Hjernen styrer både sindets evne til tænkning, følelsesoplevelse og handlekraft. Derfra stammer vores personlige udviklingskapacitet, samspilskompetencer og vor evne til at påvirke vore selvreguleringsmekanismer. God selvledelse handler i høj grad om, at vi vækker og udnytter dette potentiale i os selv, og derfra udlever det i vort samspil med medarbejdere, kollegaer, familie, børn, venner og andre. Herfra skaber vi  også den stærke forbindelse mellem hjerne og hjerte.

Mennesket udgør en fantastisk helhed. Ingen part eller del af hverken menneskets opbygning og indre systemer er adskilt fra denne organiske helhed. ALT i vort system interagerer, og altid hen imod den mest optimale både fysiske og psykiske tilstand.

Ved original Mindfulness erfarer du, hvordan du via bevidsthed omkring vor styrende systemer – hjerne og nervesystem – både vender og styrker de før “negativt” auto-agerende årsagssammenhænge.

Tilgangen er desuden rig på træning af alle originale øvelser, så du får opøvet en lang række brugbare og håndgribelige redskaber til anvendelse både privat og professionelt.

Vi kan blive endnu bedre til at lede os selv – og er du erhvervsleder –bedre til at lede andre, når vi har indsigt i hjernens muligheder, specielt hvor vi ubevidst begrænser os selv – hjernen er også i hjertet, og nøglen til både sindets og kroppens trivsel, motivation og gode præstationer!  Lytter du til hjernens signaler og tager udgangspunkt i hjernens logikker, forstår du dens præmisser. Herfra vil du opleve en lethed i dit indre og ydre lederskab, og en større klarhed og sikkerhed i dit samspil med omverdenen.

Original Mindfulness er katalysatoren til brug for at få fat i de menneskelige ressourcer, der har brug for at blive styrket eller videreudviklet.

Original Mindfulness som et værktøj til din personlige ressourcefrigørelse

Original Mindfulness er et udviklingsredskab. Ligesom telefonen og computeren er uundværlige i vor dagligdag og arbejdsprocesser er original Mindfulness et værktøj som hjælper dig effektivt med at komme igennem dagen. Mindfulness er det afgørende psyko-dynamiske værktøj. Et skelsættende ressourcegivende værktøj på både det mentale, psykiske og fysiske plan.

Original Mindfulness er et ”multi tool” der optimerer os på utroligt mange områder. Vi finder indre ro, forebygger stress, skaber større fokus, styrket innovation, arbejdsglæde og handlekraft. Dette ved at styrke både vor helhed og helbred. Vi har allerede ressourcerne. Via original Mindfulness praksis lærer vi til fulde at kontakte og anvende dem.

Uden helheden for både den fulde uddybende teoretiske og praktiske del forbliver vi blinde for den reelle oplevelse og den personlige erfaring og styrkelse Mindfulness vil bibringe os som udøvere. Resultatet af vor praksis styrker os i at finde vores indre helhed og derfra vor enorme evne til at udfolde vort menneskelige potentiale i den ydre verden.

Du får en helt ny værktøjskasse til at forløse hjernen, sindets og hjertets potentiale.

Vi forholder os til nyeste forskning, og affejer myter og misforståelser omkring både Mindfulness tilgang og praksis.

På få årtier er Mindfulness-meditation gået fra at være en praksis, der var forbeholdt de særligt indviede, til at være et allestedsnærværende værktøj, der lover at forbedre alt fra din vægt, dine relationer, dit humør til dit præstations-niveau.

Her kan du læse om hvad vores tidligere kursister opnår ved at deltage i vores original Mindfulness kurser og seminarer.