De 19 oftest misfortolkninger af hvad Mindfulness er

De 19 oftest misfortolkninger af hvad Mindfulness er – og ikke er!
Vort første blogindlæg vil fremme den dybere forståelse for om den originale og helhedsorienterede Mindfulness strategi

1. Mindfulness tilgang, meditation og vejen til personlig vækst er benhård praksis!

Nej – at få forståelsen af at Mindfulness, meditation og personlig vækst generelt er benhårdt arbejde, udfordrende praksis og endvidere kræver en specifikt  evne eller andetfra udøveren – eksempelvis mod, er den største og mest vidtrækkende misforståelse i Mindfulness terminologien.

Mindfulness åbner os i at få reel adgang til hvad der liggger skjult for os i vor almene bevidsthed, praksis åbner for vores tilbageholdte ressourcer og vort livs større meningsfuldhed, skaber vi indre årvågenhed, selvforståelse, selvindsigt og opmærksomhed. Dette perspektiv åbnes og muliggøres i os, ved at styrke vores personlige eksistens via styrkelse af vor egenkærlighed og selv-medfølelse. Dette afgørende fundament styrker vor indsigt i, og påvirkning af vort psyko-mentale mekanismer. Herfra løfter vi os selv og vor selv-værdighed. Herfra strømmer vore allerede iboende bærende humane kapaciteter; kærlighed, medfølelse, forståelse og åbenhed overfor andre mennesker.

At være u-dømmende handler først og fremmest om at undgå at dømme os selv. bedømme vor ydre verden og andre i denne!

Når vi opløser egne selvdømmende tendenser, evner vi at være ufordømmende i vor ydre verden. Dette betyder langtfra at være uden meninger, det betyder at vi er nysgerrige på andres opfattelse af virkeligheden. Og accepterer at vores opfattelse ikke er den endegyldige og eneste opfattelse af denne virkeligheden og den følelsesmæssige sandhed.

2. At være i nuet, er at have fuldt sansefokus på din ydre verden!

Mindfulness praksis handler ikke om at styrke sanserne mod at opleve din ydre verden. (Det opstår naturligt ved din mindfulde praksis). Det handler om hvad og hvordan du opfatter igennem dine 6 sanser, og hvad dette gør ved din indre verden. – Hvordan DU oftest fra disse sanseinput får forstyrret din sindsro, og drænet din energi. Dette ved du forholder dig til, og re-agerer via ubevidsthed (automatisering) fra gamle overbevisninger omkring dig selv og din omverden. Derved (projekterer) du ubevidst din egen indre forståelse eller oplevelse, via dine følelser, over på din ydre verden, på individet eller omstændighederne der har trigget dine re-aktive følelser igennem dine sanser.

3. At være i nuet er at undgå fokus på fortiden og fremtiden!

Vi bliver ofte fortalt at vi skal være i nuet via Mindfulness, at dette betyder vi tænker ikke at være på vej nogen steder hen fremtidsmæssigt, og ved at undgå at dvæle ved vor fortid

Dette er en alvorlig misforståelse!

Mindfulness handler først og fremmest om at få indsigt i hvilke tanke og følelsesmæssige mekanismer via indre omstændigheder, der påvirker os til at re-agere som vi gør i nuet. Ved at få færdighed i at observere hvad der følelsesmæssigt foregår i os  (meta-bevidsthed), kan vi opløse vore habituelle og re-aktive tilgange til os selv, vore relationer og vor verden. Dette gør at vi kan lære at opleve nuet rent, og derved også styrke vore handle og adfærds muligheder. Dette både i nuet – og i fremtiden. Med original Mindfulness træning er vi altid i en fremadrettet proces til et stadigt stærkere autentisk liv, i et stadigt mere dynamisk og uforceret flow – fremadrettet.

4. Guidede meditationer klarer dit sind, og styrker din mentale muskel!

Det træner ikke dit sind, – din selvforståelse og selvindsigt, at lytte til guidede meditationer. Det fjerner din opmærksomhed, og dulmer din eventuelle stress og frustration for en stund. Dette ved at fjerne fokus fra eventuelle presserende opgaver og stressende omstændigheder i din ydre verden.

For at stoppe vor vanemæssige drænende selvdialog og få mentalt plads til at styrke vort fokus og derved indsigt i vort sinds auto- tendenser, må vi anvende indadvendt opmærksomhed via åndedræts meditation (Fokus meditation).

5. At gå en tur gør dig mindful!

Dit sind bringes ikke til styrket sindsro ved at gå en tur – Det slapper af for en stund. ”Mindful Walking” er en bevist  uformel træning der medfører styrkelse i at bringe vort fokus hen på hvor vi ønsker det og lade det hvile der. I naturen får vi den ekstra dimension, den ekstra dejlige ”oplevelse” .

For at opleve styrket sindsro og stabil indre harmoni må vi træne vor fokuseringsfærdighed, og derfra vor naturlige evne til at meta-observere (objektiv opmærksomhed på vore tanker følelser og indre tilstande). Herved sker stadig større opmærksomhed på vort sinds tendenser via meditation. Denne praksis bringer vort autonome nervesystem i balance – en overvejende grund til at vort sind bringes til den sindsro der er afgørende for at være mindful – og derved bliver vi mere sansende og oplevende i den ydre verden.

6. Stilhed i det ydre er ikke lig med stilhed og ro i det indre!

Du bliver ikke mere rolig, nærværende, fokuseret eller på anden måde mindful ved at sidde i, eller være i stilhed. Stilheden i sig selv er ikke en metode til at skabe bevidsthed og klarhed-

Stilheden over kortere tid udgør selve rammen for en uforstyrret formel Mindfulness praksis. Stilheds retreats over en længere periode, danner den afgørende ramme for en dybere formel praksis, og den intense uformelle praksis. Muligheden for at meta-observere (iagttage) dit sinds tendenser. At observere din personligheds habituelle tendenser i alle henseender. At være i stilhed er aldrig en mental praksis i sig selv!

7. Trækker du dig ”tilbage” praktiserer du indsigt i dig selv!

Ved blot at trække dig tilbage opnår du ingenting – andet end når du har travlt, at opdage din utålmodighed, irritation og frustration. Du bliver ikke mindre anspændt, mere nærværende og får større mental klarhed i dine opgaver/udfordringer. Du får ej heller mere energi eller styrket prioriteringsevne ved at trække dig tilbage i en stund. Du slipper blot de praktiske mentale tøjler for et øjeblik.

Der er intet givende eller mentalt styrkende ved at sidde og opdage og betragte sin frustration eller andre drænende energiladede emotioner uden at mindfuldt praktisere at slippe den energi ….

For at opleve reel, dyb, vedvarende og stadigt stærkere afspænding og større energiniveau i din krop, og den klarhed i dit sind der styrker din prioriteringsevne, må du meditere fokus meditation 20 minutter daglig. Det afspænder både din krop og dit sind dit sind, og klarer din hjerne ved at bringe denne i alfabølger. Det afspænder din krop ved at stresshormonerne i din organisme, slipper grebet i dit nervesystem, fra ophør af produceren af disse fra din binyrebark.

8. Stilhed er et aktivt Mindfulness værktøj til vækst i sig selv!

Stilhed er ikke et aktivt værktøj til vækst i sig selv. At integrere stilhed i hverdagen eller/og arbejdslivet åbner ikke plads eller bevidsthed i sig selv i – eller af sig selv i dit sind. For at kunne betragte og mærke dig selv på dybere niveauer, fordrer det mere end et stille rum eller område. For at reelt styrkes og vokse som menneske trænes igennem den originale Mindfulness strategi, at meta-observere sit sind – at iagttage sit sinds tendenser.

Stilhed har som sådan ingen afsmitning af styrkelse på dit sind, eller er på anden måde befordrende for personlig vækst.

Stilheden i sig selv skaber ingen indre harmoni, eller styrker vor opmærksomheds kapacitet.

Stilheden kan inspirere dig til at være med dine tanker og følelser og indre tilstande.

For at undgå at lade dig forføre (overtages og styres af disse) må du altid have en autentisk Mindfulness meditations praksis – Herved anvendes stilheden som rammen i Mindfulness til de dybere niveauer for personlig styrkelse.

9. Det er ekstrem Mindfulness praksis at være på 10 dages stilheds og meditations retræte!

Mange tænker det er ekstremt at være i længerevarende stilheds-meditations-retræte

I alle originale Mindfulness uddannelser er mindst 2 X 10 dages meditations-retræte i absolut stilhed for praksis af udelukkende Mindfulness meditationer, en afgørende del af fundamentet. Ved uddannelse i den originale Mindfulness strategi i østen, opholder vi os i 30 dages stilheds og meditations retræte. Ved disse stilhed retreats bliver du bevidst vidne til dit sinds ubevidste tendenser af tanker og følelser. Blandt andet via forud-indtagelse, forventninger, evaluering, fordømmelse, bedømmelse, beklagelse, mistillid, modstand, offerrolle og så videre, både omkring os selv og andre….

Dette er forudsætningen for at kunne leve mindfuldt og undervise i Mindfulness strategien, uden at blande egne opfattelser og følelser ind i elevers og klienters univers.

10. Hold pause – og bliv mindful!

Du opnår ingenting – ved at lave ingenting!

Du opnår hverken større sindsro, energi, indsigt, nærværs evner eller andet styrkende ved at lave ingenting i 15 minutter.

Der er intet givende ved at være vidne til sin utålmodighed, frustration eller andre energiladede emotioner ved din normative mentale dagsbevidsthed.

For at opløse stærke energiladede tanker, følelser og tilstande, må du anvende dit bevidsthedsvidne med medfølelse for dig selv. Denne styrker du via ( medfølelses (compassion) meditation. Er du ramt af drænende stress er det naturligvis rigtig afgørende at lave ingenting. Det er blot aldrig en styrkende Mindfulness praksis i sig selv.

11. Mentale strategier og refleksion bibringer den dybere selvforståelse og selvindsigt!

Mentale strategier og refleksion ændrer ingenting på de dybere og afgørende niveauer i os. Du opnår langtfra reel selvindsigt eller indsigt i indre og ydre løsningsmodeller ved mentalt at reflektere over dine personlige udfordringer eller/og opgaver.

Den dybere selvindsigt, og også løsning på relationsmæssige- og praktiske udfordringer opstår i dine meditationer ved din hjerne producerer theta hjernebølger.

Her bliver din underbevidsthed og dens enorme videns og visdoms potentiale fuld tilgængelig for din årvågne opmærksomhed.

12. At arbejde med sig selv (sit indre og derved sine skygger) kræver specielt mod!

At arbejde med sig selv (sit indre) kræver intet specielt mod. Vi får ofte fortalt at det kræver et specielt mod at arbejde med sig selv, og sin indre verden. At det er hårdt krævende og ubehageligt at møde ”mørket” i os selv.

Den autentiske Mindfulness tilgang kaster lys på vore skygger via egen-kærlighed og selv-medfølelse, og er en selv-støttende og selv-styrkende, og derved livsberigende tilgang og proces, der oplyser og opløser dine fortids skygger – dine begrænsende overbevisninger i din psyke og dit sind. Dette er psykiske skygger der ellers er ubevidst for dig. Dine kerne-overbevisninger omkring hvad du er værd, hvornår og hvorfor du er værd at elske – og dine dybt underbevidste kærne overbevisninger omkring dine personlige evner, færdigheder og muligheder i livet.

13. Mindfulness handler om at evne at slippe det der ikke gavner os!

Slip det… Handler ikke at give slip på noget ydre…. Vi hører tit at Mindfulness er vejen til at slippe det der ikke gavner os længere i vor ydre verden.

Mindfulness praksis handler om at slippe hvad der ikke gavner os i vor indre verden. Det handler om at slippe det der stopper os i vor indre verden, så vi mister vor fulde livskapacitet i vor ydre verden!

Vi evner at slippe vort sinds fortidsbetingede auto-betingede tendenser og strategier, via vore tanker, følelser og affektive tilstande. At opdage vi via vor mindfulde praksis slipper behovet for at; dømme, have ubevidste offertendenser, være topstyret af ydre anderkendelse og mange andre drænende auto-tendenser. Når vi åbnes for evnen til at slippe vore ubevidste strategier og illusioner omkring os selv, giver det os oplevelsen af en kæmpe autentisk indre frihed og styrke til at leve fuldt ud.

14. Du oplever bevidst væren ved at holde små pauser i løbet af dagen

Færdigheden at være med fuld tilstedeværelse trænes ikke blot ved at stille uret og tage regelmæssige pauser igennem dagen. Derved vil vor automatiserede tilknytning til vore tanker og følelser og de antagelser de bibringer os omkring vore indtryk forblive uændrede. De vil forekomme os ligeså bekymrende, stressende irriterende, eller lystige og opløftende som de plejer!

Fuld tilstedeværelse er hvad vi praktiserer når vi i vore daglige pauser observerer hvordan vor ydre verden påvirker vor indre. Vi kan fuldt ud nyde de positive ydre påvirkninger, og ved at være fuldt tilstede og trække vejret roligt igennem de negativt ladede emotionelle input, evner vi at opløse vore tilknyttede følelser omkring disse.

15. Mindfulness er en åndelig og religiøs praksis!

Mindfulness er en flere tusindårig gammel praksis, og er det psykologiske fundamentet for buddhismen. Du er ikke Buddhist fordi du praktiser mindfulness. Blot praktiserer alle buddhister Mindfulness, da indsigt i sit eget væsen og styrkelse ag dette, er fundamentet for Buddhismen denne, Mindfulness praksis betyder intet religiøst.

Med andre ord: Du kan praktiserer Mindfulness uden at skulle tro på noget. En kristen eller muslim kan udøve uden nogen konflikt med deres egen tro. Det samme gælder for ateister og agnostikere. Din Mindfulness praksis vil ikke gøre dig religiøs, ligesom at udøve yoga (også på det dybere og originale plan), ikke vil gøre dig til en hinduistisk troende.”

16. Der kræves et særligt sted for at meditere!

Mindfulnes meditation behøver ikke et særligt sted

For at udføre en siddende meditation er alt hvad du behøver et sted, hvor du ikke vil blive afbrudt af andre. Selvfølgelig er et rent og støjsvagt værelse bedre. Der normalt støj fra naboer. Nogle gange er der endda høj musik, eller ophedede diskussioner. Mindfulness meditation handler netop også om accept omkring det vi ikke kan ændre. Så mediter i det miljø der er muligt. Mindfulness træner dine færdigheder i at opløse din ubevidste og re-aktive modstand på ydre omstændigheder.

17. Mindfulness praksis er egoistisk!

At praktisere Mindfulness er ikke mere egoistisk end at spise, sove eller tage brusebad. Det er en væsentlig daglig aktivitet, for at vi mennesker skal kunne leve fuldt ud og fungere meningsfuldt og effektivt. Ja, det gøres alene, og ja, det “producerer” ikke noget fysisk håndgribeligt. Blot vil effekten, du oplever og erfarer gennem din praksis, påvirke alle der interagerer med dig positivt. Både i dit personlige og dit arbejdsliv.

18. Mindfulness meditation er eskapisme – At løbe væk fra eller fortrænge sine problemer!

Mindfulness meditation er ikke eskapisme. Enhver der praktiserer Mindulness meditation, ved, at det er omvendt. Meditation gør dig bevidst omkring alle de ting, du forsøger at løbe væk fra – i dit liv og i dig selv. Ved at praktiserer egen-kærlighed og selv-medfølelser kan vi rumme og forløse de følelser der fastholder os i følelsesmæssige efter dynninger fra traumer og udfordringer fra fortiden. Og derved bevidst og roligt rumme nutiden. Oxford-definitionen af eskapisme er “Tendensen til at søge distraktion og lindring fra ubehagelige vor ubehagelige omstændigheder. Især ved at søge dulmende følelsesmæssige supstanser, underholdning eller engagere sig i fantasi. Til eskapisme har du brug for noget, der giver dig enten distraktion (som tv, sociale medier, spil) eller bevidstløshed (som alkohol og narkotika). Mindfulness meditation fjerner alle distraktioner, dine mentale filltre, og giver dig øget bevidsthed, så det er det modsatte af en flugtplan. Er din intention med din Mindfulness praksis en “løben væk fra” holdning, vil du blive skuffet fra start. Alt du forsøger at flygte fra er lige der, i dit sind og venter på du opløser dets energi.

19. Der er ingen dybere psykologisk effekt ved Mindfulness praksis!

Det er faktisk intentionen at møde op til, og oplyse vore egne skygger med vor Mindfulness praksis. når vi har trænet Fokus-meditation og oplever færdigheden i at være i ro i voty sind og meditation. Det er faktisk grunden til, at nogle mennesker finder meditation så hårdt, især i starten: alle de ikke så smukke ting, vi gemmer eller ignorerer overflader. På den anden side er det sandt, at nogle mennesker anvender Mindfulness meditation for at undgå at se på deres problemer. Ret hurtigt i Mindfulness meditations tilgangen bliver vi i stand til at berolige vort sind og nervesystem. Vores fokus hviler på et fredeligt sted, inden for vores bevidsthed, det er her vi oplever den virkeligt afstressende effekt. Dette bevidsthed punkt – denne tilstand, er fundamentet for at komme dybere ind til din kerne. Anvender du dette findament til st vende det blinde øje til ting der ”kræver” forandring i dig selv, og anden reel handling uden for dig selv, Kan det ikke behæftes på praksissen. Så effekten handler om tilgang og holdning til Mindfulness praksis, og om selve de muligheder din fulde praksis åbner for dig. Den indledende Mindfulness meditation (fokus meditation) giver dig et effektivt redskab til at beherske dit sind og opmærksomhed; Du anvender dette rolige fundament i dig selv til at nå dybere i dig selv med den efterfølgende praksis. Det er ligesom at sige, at pengene er dårlige, fordi det gør en egoistisk Det gør det ikke, det handler om hvad du beuger dem til. Mindfulness praksis hjælper dig med at kende dig selv, at nå ind til din kerne, din essens forbi dine habituelle mønstre. Original Mindfulness åbner din evne til at guide dit sind.

Konklusion: MIndfulness praksis vil ikke få dig til at løbe væk fra dine problemer og udfordringer … Det vil tage dig til et sted, der er dybere end dem. Derfra kommer du frem med den nødvendige klarhed og ressourcer til at møde dem med større klarhed, perspektiv, ressourcer og løsningsevner.

Forret, hovedret og dessert

Så næste gang du lytter til en guidet ”meditation”, og hvad der sker, er en body-scanning, ved du nu det er en afslappende opmærksomhedrejse rundt i kroppen, – ikke meditation. Der er intet galt med det – det hjælper med nødhjælp, og du får desuden skabt en styrket kontakt imellem dit sind og din krop ved bodyscanning. Blot går meditationspraksissen uden sammenligning til kernen, altså langt dybere, og tjener som tideligere nævnt også til at forhindre og opløse stress i første henseende. Afslapning og afstresning er for-retten; At arbejde med sindet og styrke sig selv radikalt er hovedretten, og frugterne (effekten) er desserten!