Hvad betyder Compassion?

Nederst kan du læse en del om hvorfor “compassion” ikke kan stå alene i en undervisningssituation.
Integration og derved den reelle oplevelse og afgørende erfaring med vor personlige styrkelse via  self-compassion (selv-medfølelse) introduceres som den tredie søjle af i alt 4 i selve fundamentet af den originale Mindfulness strategi. I autentisk Mindfulness tilgang er dette fundament bærende for afsættet, den personlig givende praksis og den fortsatte styrkende oplevelse af original Mindfulness praksis. Det er rækkefølgen og helheden der er afgørende for den reelle oplevelse og effekt af fundamentet i original Mindfulness. Det er afgørende og fremmende faktor at Mindfulness strategien praktiseres og erfares trin for trin, og compassion er et af trinene og kan ikke tages ud af Mindfulness konceptet og praktiseres særskilt. Evnen til at være selv-medfølende svækkes oftest af vore tidlige års livsvilkår, de følelsesmæssige vilkår vi indrammes af og følelsesmæssige traumer vi udsættes for. Via den originale Mindfulness tilgang er netop derfor kultiveringen af vor selv-medfølelse, en afgørende del af vor selvforståelse og selvstyrkelse, da vi her styrker vor alment-menneskelige og iboende færdigheder i følelsesmæssig intelligens.

Når vi via den kærlighed og nænsomhed der udspringer fra self-compassion, kan nærme os og rumme vor egen indre smerte, og derved slippe den,  slipper vi også den frygt fra den automatiserede og ofte ubevidste og habituelle offerolle der er integreret i dette indre psykologiske låste system.

Da vi herfra evner at tage selv-ansvar og udvikle os igennem styrket selvindsigt og fornyet evne til at rumme vore følelser, og den selv-regulering der åbnes derfra, udvikler vi et styrket både indre og ydre liv, Derved opstår og udstrømmer evnen, til at føle og agere via oprigtig medfølelse over for vore medmennesker.

Self-compassion handler om at udvikle evnen til at se og møde, og derved opløse egne indre smertelige, og ubevidste følelsesmæssige stagnationer med en kærlig og medfølende tilgang,  og derved kunne leve et liv uden de udfordringer de før medførte. Ved evnen til at møde og rumme vor indre univers uden selvfordømmelse med bevidst nærvær, opløses gamle fortrængte og smertelige følelsesmekanismer. Når vi blot udholder eller/og fortrænger disse, vil vor indre psykologiske smertemønstre forblive en del af vor ubevidste psykologiske mekanismer, og disse vil til stadighed manifetere sig som en indre utryghed, ængstelse og måske ligefrem angst i vor grundeksistens, og vor omverden kan ”trigge”disse igen og igen.

Evne til at få indsigt i vore personlige automatiserede overbevisninger, overført via vor fortids omsorgspersoner og omverden, evnen til at rumme og derved forløse vor fortrængte følelser derfra, styrker til stadighed vor evne til at bevæge os fremad i livet. Heri skabes kraften og evnen til at bevidst tage ansvar for vore egne valg, handlinger og retning. Herfra stammer og strømmer vor færdighed i at rumme og støtte andre, uden at ubevidst lade styre via deres projektioner og vor egen forudindtagethed og egne fordomme.

Selv-medfølelse “Karuna” Versus Selv-medlidenhed “Amita”

Selv-medfølelse, og derfra styrket medfølelse med andre, er selve hjertet i Mindfulness tilgangen. Denne bibringer den afgørende dybere tone af følelsesmæssig intelligens – Den bevidste. Via dette bevidsthedsskift opløser vi den usynlige mur af modstand, og modvilje vi normalt kæmper med i forandringsprocesser – til Mod og Vilje!

Både tilgang, oplevelse, effekt og erfaring via din originale Mindfulness praksis bliver åbnet og udviklet via din styrkende kultivering af selv-kærlighed og selv-medfølelse. Dit styrkede og voksende selv-værdi og bevidste skaberkraft, tager fuldstændigt afsæt i din styrkede og voksende selv-medfølelse!

Bag Mødet Med Enhver Følelsesmæssig Smerte Ligger Friheden

Stærk selv-medfølelse styrker os i at navigere i, og transformere vore udfordringer, samt positivt påvirke alle aspekter i vores liv. For at til fulde forstå hvor afgørende kultivering af styrket selv-medfølelse er, er det afgørende at vide at i Mindfulness kultiveres vor selv-medfølelse for at vi naturligt evner at møde – klart se, og følelsesmæssigt mærke (og rumme), for derved at opløse vor betingede ego-natur. Denne vil ellers til stadighed re-agere habituelt (ubevidst for os selv), på alle vore dybere uforløste følelsesmæssige årsagssammenhænge; følelser vi ikke kunne rumme, fik fortalt – eller oplevede var forkerte (vore skygger), tidligt i livet. Vigtigst er den dybe medfølelse for disse mekanismer i os alle, for bagved mødet med enhver følelsesmæssig smerte (frygt), ligger friheden til selv-mestring af både dit indre og ydre univers.

Når livet gør ondt

Når livet gør ondt, og ting ikke går vores vej, er det let at føle sig alene, trist og tro ​​at vi er uelskelige, utilstrækkelige måske ligefrem uduelige. Med andre ord er det let at falde i en tilstand af selvmedlidenhed. Kogt ned betyder det at selv-medlidenhed, er at indtage en indstilling til sig selv som et offer. Selvmedlidenhed er gennemsyret af en holdning til at “livet er uretfærdigt” “jeg er ude af stand til at foretage noget der ændrer dette”, “sådan er jeg bare” og “der sker udelukkende dårlige ting for mig.” og en holdning af at “det er andre der skal redde mig” – “og få mig til at føle mig elsket”. Et af de største problemer med selvmedlidenhed er, at det holder os fast i en, offersmerte, en tilstand der garanterer, at intet ændrer sig. Og når vi oplever optur, er det blot et spørgsmål om tid, før vi er tilbage i vort selvopfyldende offerrolle, En sundere mulighed er at åbne sindet og hjertet ved at praktisere selv-medfølelse, og derved nå indsigt i og opløse vor dybere bagvedliggende bevæggrunde for at være fanget i en ongoing cyklus.

Du skaber alt i dit liv – udfra dit bevidsthedsniveau!

Praksis og kultivering af selv-selvmedfølelse er en helbredende, beroligende, bemyndigende og transformerende bevidsthedsgivende tilgang til dig selv. Når du først går ind i oplevelsen af styrket selvmedfølelse, vil du begynde at åbne dit underbevidste sind for opdagelsen for at livet er en lærings- og udviklings mulighed, og en helheds forståelse af at livet sker for dig! Herved oplever du accept, af at dine udfordringer som designet til at hjælpe dig med at udvikle dig, udvide dig og vokse som menneske. Ved at have medfølelse vælger vi kærlig accept, forståelse og venlighed, dom tilgang til os selv og andre, snarere end at forudindtagelse, kritik og fordømmelse. Tilgangen åbner den “modne bevidsthed”, at erkende lidelse, fiasko og ufuldkommenhed som en del af den fælles menneskelige oplevelse og udvikling.

Meditation; Den Afgørende Praksis For Kultivering Af Selv-medfølelse & Selvindsigt

Den afgørende praksis til kultivering af selv-medfølelse er meditation: nærmere betegnet indsigts meditation At bruge tid hver dag på et fredelige sted, og meditere sig til styrket selvindsigt er dybt helbredende. Ved at give vores beta hjernebølger, vores “monkey mind”, en tiltrængt pause, tillader vi de langsommere, beroligende alfa, og de indsigtsgivende theta hjernebølger, såvel som hjertets essentielle energi at komme fuldt ud til stede. Meditation åbner os ved hjernens alfabølger som det første, til en oplevelse og en følelse af indre ro. Theta hjernebølger lader os få adgang til underbevidsthedens  som viser os hvad vi følelsesmæssigt har fortrængt. Ved denne indsigts meditation møder du også dit indre barn. Når vi er i nutidens smerte, er det oftest et psykologisk sår fra en tidligere tid i vores liv, der bliver følelsesmæssigt berørt.

At være med medfølelse med vort indre barn, healer de yngre års sårbarheds aspekter, der endnu i vort voksne liv er ubevidste for os selv, og derfor til stadighed påvirker og styrer vort liv. Denne kontakt til os selv åbner vor essensstyrker og styrker os i at komme solidttilstede i os selv, ved at give os en ny og stærk klarhed, fred og ligevægt.

Tag Ansvar!

Ikke mere offerrolle. Kig rundt på forholdene i dit liv og fortæl dig selv, at det ikke er andres skyld hvordan du fremover har det med dig selv – og din omverden. Derved sikrer du tingene i dig og omkring dig vil ændre sig. Overvej hvordan du skabte den gamle virkelighed for dig selv, med en kærlig og medfølende tilgang. Ved din originale Mindfulness praksis oplever du at have adgang til – og lave nye former for valg, så du vil have en anden form for fremtid.

Ved bøn taler vi til universets kræfter, ved meditation lytter vi både til disse – og til vor underbevidsthed. Denne tilgang til transformation, styrkelse og vækst, har mange af de hundredevis af mennesker jeg har undervist, meldt tilbage til mig er langt den mest helbredende praksis de har oplevet! Hvis du vil foretage positive ændringer i dit indre og ydre liv, er kultivering af din selv-medfølelse via den oprindelige Mindfulnesss strategi sandsynligvis det mest afgørende og kraftfulde, du kan gøre for dig selv.

Ego & Essens

Lad mig definere tilgangen til ”egoet” via Mindfulness tilgangen.
Vor generelle forståelse og opfattelse af hvad egoet i os er for en størrelse, er her meget kort forklaret som; graden af hvor store tanker vi har omkring vor egen person. Dette kommer til udtryk i graden af vi opfører os som om vi har ubetinget ret i vore antagelser om andre – også retten til at blive vred, (oftest ren projektion af følelser fra fortiden vi ikke kan rumme), eller trække sig ind i sig selv (ruminering over vore følelser) Og endvidere opfattelsen af vores selv-billede og verdensbilleder er rigtigst (derved er vi fritaget for refleksion over overførte værdier tidligt i livet). Derved fremstår vi med ringe agt, fordømmelse, og uden anderkendelse og hensyn til opståelsen af andres selv-billede og verdens-billede.

Mange mennesker har tanken om, at de skal slippe af med egoet, da de opfatter det som dårligt. Det er ikke helt sandt. Egoet / Selvet har tjent som en beskyttelse mod følelser i din opvækst din unge psyke ikke kunne håndtere. Som voksne er det vort ansvar at se det for hvad det er, og lade vort før ubevidste ego, tjene som den personlige vej der fører til vor indre frihed.

Befri dit ubevidste og styrende ego

Ved original Mindfulness praksis er der afgørende fokus på at kultivere og styrke vor selv-kærlighed og derfra evnen til at kultivere og styrke vor selv-medfølelse. Dette for at kunne se, møde og opløse vort egos bardoms-betingede og underbevidste selv-beskyttende følelses og re-aktions (projektions) mekanismer. En kærlig og medfølende tilgang, i forståelse for hvordan disse tendenser er skabt tidligt i livet, via vor omverden, og hvordan de vedligeholdes i os – via vort frygtsomme, og evigt kæmpende ego, ændres vor tilgang til vor egen histore – vore dybe følelsesbetingede styrende narrativer fra fortiden.

Ved den originale Mindfulness tilgang møder vi – og forløser alle vore dybt gemte, ”forbudte” og ego-fortrængte følelser fra fortiden. Herved healer os selv, ved at kaste lys på vore skygger – og slippe fortidens styrende ego mekanismer.
Denne originale Mindfulness praksis bibringer åbning for den selvindsigt der er åbningen for vor sande og rene essens – vort autentiske oplevelse af værdifuldhed – vor ubetingede oplevelse af selvværd.

Det Er IKKE En Indviklet Proces At Udvikles

Helt uden oplevelse af modstand og behov for mod, er denne kærlige og medfølende færdighed i at være et kærlig og medfølende vidne til fortidens ubevidste og underbevidste styrende mekanismer, oplevelsen af at personlig realisering og vækst, er for alle!!
Når vi er bevidst vidne til vor egos fortidsstyrede tanke og følelses- systemer, fungerer vor bevidsthed omkring vort ego, som et stadigt stærkere udviklet selvbevidsthedssystem.
Selvbevidsthedssystemet er den oplysende del af vor bevidsthed, der reflekterer over vore tanker, følelser og handlinger, og hæmmer eller legitimerer dem over for os selv, og over for andre. I denne forstand svarer egoet til det, der menes med udtrykket identitet – den person vi er blevet, grundet vor følelsesmæssige tilpasningen fra vore omsorgspersoner, institutioner, og kultur. At kunne opdage, møde og opløse de hæmmende ego-funktioner, der stopper vore personlige vækst, refererer til komponenterne i det selvbevidste system, der direkte vedrører, både vores mental sundhed, åbning for vor indre essens og ressourcekilde, og vækst som menneske.

Væk Din Essens

Din styrkede selv-medfølelse vil vække dit autentiske selv. Selvmedfølelse er svaret på dit indre kald på at genoprette din forbindelse med din essens-bevidsthed, snarere end at følge det ego-betingede sind, som er tæt på udelukkende at styres og reguleres af dit ubevidste og fortids-betingede mentale landskab.

Så hvilke elementer indgår i vor evne til at opløse egoets dysfynktionelle funktioner? Her finder du seks grundlæggende elementer, via Mindfulness tilgangen.

  1. Graden Af Selvmedfølelse og Selvværdi

Styrket og dybere selv-forståelse (selv-indsigt), selvværd og selv-accept udspringer altid i graden af selv-medfølelse. Tilgangen styrker vejen til oplevelsen af selv-værdi, som er i hvilket omfang vi respekterer og værdsætter os selv. Selvom opmærksomheden har været på vigtigheden af selvværd for et styrket liv, har vi sprunget den vigtigste faktor for opbyggelsen af det dybere og afgørende tilgang til reelt selvværd over – kultiveringen og styrkelsen af vor selvmedfølelse.
At have grundlæggende medfølende følelser mod os selv, og accept af vi er fortidsbetingede og komplicerede væsener er ekstremt vigtigt. Det giver følelsen af at være kunne acceptere og stå ved sig selv sig selv, også egne begrænsninger og fejl. Dette er ikke at sammenligne med selvdisciplin, selv om mange med lavt selvværd har dårlig indre selvregulering og ydre selvstyring, er det muligt, at vi kan udvise megen selvregulering (ego-styring), og samtidig også være yderst selvkritisk ved mangel på selv-medfølelse, selv-værd og derved selv-accept. Ego-styret selv-deciplin er utroligt hårdt arbejde, da vi her ubevidst er fanget i en endeløs slagmark med, vore indre begrænsninger, negative overbevisninger og overlevelses strategier som vore ubevidste modstanderer. Nylig forskning understreger; fremfor at forsøge at øge selvværd via almene kognitive tilgange (tanke og følelsesmæssige reguleringer), at kultivering af selvmedfølelse som en langt mere direkte vej til at fremme både selvværd og almen mental sundhed. Hvad har været oplevet via den originale Mindfulness strategi i årtusinder.

  1. Graden Af Selvindsigt.

“Hvor vi identificerer vores vores oplevelse af velvære og tilfredshed med os selv, via udefrakommende faktorer vil egoet være styrende.” Hvad der menes med det er; nøglen til mental sundhed, er bevidsthed omkring vor konflikter; vort forsvar, motiver og reaktioner. Den mest grundlæggende funktion i selvbevidsthedssystemet er bevidsthed om de processer, der påvirker os mest. Personer med højt niveau af selv-indsigt, ved hvordan de føler, hvad der får dem til at føle, hvad der trigger dem, hvorfor de føler indre ubehag, hvordan de kan forløse denne, hvornår og hvorfor de har indre og ydre konflikter og hvad der skal til, for at de føler sig mødt, for at løse en konflikt. Personer med lav selv-indsigt engagerer sig sig i psykologiske forsvarsmekanismer som selvmedlidenhed (offerrolle). og benægtelse og projektion af svære følelser. Dette grundet uden klarhed i hvem de dybest set er, hvad de har behov for, for at udvikles – medførende til lavt selvværd, eller /og forsøget at overbevise sig selv om, de er noget de på ingen måde i er, førende til et illusivt ego.

  1. Graden Af Selv–regulering

Graden af evnen til selv-regulering og selvstyring er oppebåret af vor selvmedfølelse .Selv-regulerende personer oplever sig selv, i stand til at regulere deres følelsesliv. Dette er nøglen til at deres indre styrkede miljø, leder deres adfærd via bevidste værdier, og med overordnede formål. De er i stand til at engagere sig via selvstyret adfærd og effektivitet, at lade deres handlinger lede mod mål over tid, frem for at lade sig indfange af impulser. De er rummelige og accepterende over for fejl og midlertidige tilbageslag. Disse opleves som en del af læringen på vejen til satte mål, og også til vejen til personlig vækst. I modsætning hertil har et individ med lav selvregulering og lav selvstyring en oplevelse af at blive styret af ydre skiftende påvirkninger, impulser via andres meninger, samfunds tendenser. Vi har brug for, at andre troede på os, før vi tror på os selv, at få andres accept til det vil ønsker af livet, eller ligefrem gøre det med vores liv, som andre ønsker af os! Uden selvstyring af vores fremtid, opleves livet som tilfældige omstændigheder, der er ingen oplevelse af fast retning og, derved føler mennesker med lav selvregulering sig ofte hensat af skæbnen, eller afhængige af deres ydre miljø, i forhold til hvad der sker med dem. De er også impulsive ved at reagere kortsigtet på behovet i nuet, både for personlig succes – og den ekstra kage! snarere end at evne regulering af deres umiddelbare behov.

Graden Af Medfølelse Med Sig Selv Og Med Andre

  1. “Ubevidsthed og Ego følges ad “. Hvad der i Mindfulness termenologien menes med dette, er vores selv-opfattelse og følelser omkring os selv, er i tæt relation til vores opfattelse af andre (og hvordan vi opfatter de behandler os). Faktisk fordi vores oplevelse “selv” og ”andre” eksisterer inden for hinanden afhængige netværk, da vi definerer og forstår os selv gennem egen linse, opfattet via spejlet fra andre. Derfor afhænger vores ego-identitet i høj grad om at fortælle og legitimere vores handlinger til andre. Nøgle aspektet ved større bevidsthed, er evnen til at forstå os selv og andre via et langt større perspektiv kompleksivitet end vort sinds ego-funktion er i stand til. Mens Selv-medfølelse og selv-indsigt refererer til evnen til at forstå og gå vejen til heale sig selv, henviser medfølelse med andre både empati; evnen til at forstå andre og deres følelser, og ønsket om at hjælpe og støtte andre. Et moderne udtryk for dette er evnen mentalisering, I den oprindelige Mindfulnes strategi læres og erfares effekten af praksis i medfølelse, trinvis til udvikling af mere komplekse og rigere opfattelser af os selv og af andre. Mindre re-aktiv ageren, mindre dømmende holdninger og fortællinger omkring andre. Større nuanceret evne til at beskrive, forklare og forholde os til andres meninger og handlinger.

  2. Graden Af Integration

Integrering og udvikling af vort formål livsformål forudsætter også vores moralske udvikling med vor indre mentale sammenhæng. Dette forudsætter at vi kan indtage en meta-narrativ position, at være vidne til vore tanker og følelser, fremfor at lade os rive med – og rundt af disse. Denne position forbinder delene  sammen i en sammenhængende egen-historie via kærlige og medfølende indlevelse og tilgang og styrker vor narrativer. Uden integrering af vort indre med vort ydre liv via vor essens, lever vi inkonsekvent, og uden en grundfornemmelse af at vi er ok – og faktisk helt unikke hver eneste en af os.
Vor grad af bevidsthed, er graden for adgang til vor essens og vor skaberkraft. Denne oplever vi som en sofistikeret udvidelse af vor evne til at se os selv, andre, og verden i et langt større perspektiv via kompleksitet. Her forstår vi både bredden, dybden og omfanget af, hvad der giver os retning, og støtter andre til en oplevelse reel af retning, med en sund opfattelse af hvad der er godt og rigtig (eller ikke). Dette er en afgørende evne der skifter dit indre fundament fra ego – til essens. Dette er en afgørende bestanddel af belyse ego-funktionen der har rod i vor barndoms psykologiske hændelses og følelsesmæssige fortrængnings systemer, der er vor naturlige – og “barnlige” psykologiske overlevelsessystem.